Dokument

Här har vi samlat rapporter, tidningsartiklar, motioner till HSB Stockholms årsstämma och andra dokument. Det finns många olika dokument och rapporter kopplade till exploateringsförslaget och förslaget till naturreservat. Vi har lagt upp några viktiga dokument under rubrikerna “Detaljplan”, “Förslag till naturreservat” och “Naturvärdesinventeringar”. Övriga dokument kan laddas ned från Nacka kommuns hemsidor för exploateringen och naturreservatet.

Granskningsyttrande

Här är ett granskningsyttrande som du kan använda som stöd när du skriver dina synpunkter. Kopiera och klistra in fritt. Skicka in dina synpunkter innan 1 mars till Nacka kommun. Mejla dina synpunkter till registrator.plan@nacka.se
OBS! Skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden.

Detaljplan

Förslag till naturreservat

Naturvärdesinventeringar

Motioner till HSB Stockholms årsstämma

Tidningsartiklar