Vårt förslag

Vi föreslår att hela det område som ingick i naturvärdesinventeringen som gjordes 2016 inför reservatsbildningen görs till naturreservat. Området är ca 30 hektar stort och består nästan uteslutande av mark med naturvärdesklass 1 eller 2. Den blå konturen i bilden nedan visar områdets gränser och färgskalan anger olika delområdens naturvärdesklasser.

Vårt förslag till reservat avgränsas av den blå konturen.

Vi anser att kommunen i ett första skede ska göra klart att man inte tänker genomföra några exploateringar alls i Ryssbergen. Därefter bör man inleda förhandlingar med markägarna om att köpa marken så att den kan skyddas som naturreservat. Kommunen har också möjlighet att bilda naturreservat mot markägarens vilja, men det vore betydligt bättre att betala en skälig ersättning till markägaren så att det inte framstår som att naturvårdsintressen tar mark från dess rättmätiga ägare. En rimlig ersättning i det här fallet vore markägarnas inköpspris korrigerat för inflation. Det rör sig om ungefär 10 miljoner. Man kan inte säga sig prioritera naturvård om man inte är villig att betala något för den och i det här sammanhanget handlar det om en relativt liten summa. Den kan till exempel jämföras med de 224 miljoner som kommunen fick betala för Kvarnholmsbron, som har sitt ena fäste i Ryssbergen. Nedan visas en tabell med de fastigheter som skulle ingå i reservatet, samt fastigheternas arealer och ägare.

FastighetsbeteckningAreal haMarkägare
Nacka Sicklaön 13:2 (1)3,2637KF Sicklaön 13:2 i Nacka AB
Nacka Sicklaön 13:3 (1)17,1193Nackamark Exploatering KB
Nacka Sicklaön 39:1 (1)8,1366Ryssbacken Förvaltning Handelsbolag
Nacka Sicklaön 39:1 (2)3,0069Ryssbacken Förvaltning Handelsbolag
Nacka Sicklaön 40:11 (2)1,5911Nacka Kommun
Nacka Sicklaön 40:11 (4)0,9110Nacka Kommun
Nacka Sicklaön 90:1 (1)9,0942Nordiska museet
Nacka Sicklaön 13:125 (4)0,0305Bostadsrättsföreningen Sjöhuset Marinstaden
Fastigheter som vi vill ska ingå helt eller delvis i naturreservatet. De totala arealerna anges även om hela fastigheten inte bör ingå i reservatet.

Kommunens förslag

Kommunen har hela tiden sagt att man ska skydda 75 % av skogen som naturreservat och exploatera 25 %. I kommunens förslag till naturreservat skyddas dock bara 48 % av området som naturvärdesinventerades. Om man istället tittar på fördelningen mellan naturreservat och exploateringsområden så är fördelningen 64 % naturreservat och 36 % exploatering. Det har dessutom framhållits det inte blir något naturreservat alls om exploateringarna som avgränsas av den gröna konturen i bilden ovan inte blir av. Det är tydligt att fokus ligger på att exploatera och inte på att inrätta ett naturreservat. Kommunens förslag till reservat visas nedan.

Kommunens förslag till reserat. Området söder om reservatet ska exploateras och området väster om reservatet lämnas oskyddat.

Kommunen har ingått ett avtal med markägaren (HSB och Skanska) om att de får exploatera en del av skogen i utbyte mot att kommunen får bilda naturreservat av det som blir över. I sammanhanget ska man komma ihåg att ungefär en tredjedel av det som föreslås bli naturreservat redan omfattas av strandskydd, så där var det redan tidigare omöjligt att exploatera.