Ryssbergen är en gammelskog i centrala Nacka. Området är mycket varierat och består av bland annat hällmarkstallskog, sumpskog, ädellövskog och brandfält. I skogen har ett stort antal sällsynta och hotade arter hittats och i en naturvärdesinventering har man kommit fram till att området helt bör undantas från exploatering. Trots det vill Nacka kommun låta HSB och Skanska bygga bostäder och verksamheter i delar av området. Vi i Rädda Ryssbergen vill att området ska få finnas kvar som ett rekreationsområde även i framtidens Nacka. Hjälp oss att rädda Ryssbergen genom att skriva under vår namninsamling.

Här är länk till Nacka kommuns webbplats för detaljplan Ryssbergen