Ryssbergen är en gammelskog i centrala Nacka. Området är mycket varierat och består av bland annat hällmarkstallskog, sumpskog, ädellövskog och brandfält. I skogen har ett stort antal sällsynta och hotade arter hittats och i en naturvärdesinventering har man kommit fram till att området helt bör undantas från exploatering. Trots det vill Nacka kommun låta HSB och Skanska bygga bostäder och verksamheter i delar av området. Vi i Rädda Ryssbergen vill att området ska få finnas kvar som ett rekreationsområde även i framtidens Nacka. Hjälp oss att rädda Ryssbergen genom att skriva under vår namninsamling.

Nackas kommunfullmäktige antog den 21 februari 2022 den första och största av två planerade detaljplaner i Ryssbergen. M, S, C, L och KD röstade för och NL, SD, MP och V röstade mot. Detaljplanen har nu överklagats till mark- och miljödomstolen. Inför valet har vi satt upp uppdaterade EJ NATURRRESERVAT-skyltar med information om områdets naturvärden, exploateringsplanerna, det planerade naturreservatet som endast omfattar 44 % av Ryssbergen, och områdena som har utelämnats från reservatet.